Eden koördineer Paaie opleiding – “Die eerste van vele”

Paaie personeel van die Eden Distriksmunisipaliteit se kennis was onlangs weer verfris nadat hulle Meganiese Perd- en Wa opleiding bygwoon het. van die Wes-Kaapse Departement van Vervoer en Publieke Werke.

Die volgende persone (in geen spesifieke volgorde) het die opleiding bygewoon: (Eden) mnre A. Cupido, E. Laws, M. du Plessis, G. Sinkfontein, D. Krohn, J. Klaas, K. Jafta en G. Fourie. (Wes-Kaap Provinsie) mnre L. Strydom, D. Oosthuizen, T. Plaatjies, T. van der Walt, N. Bezuidenhout, (Sentraal-Karoo) mnre J.Telles en E. Appies, met die fasiliteer, mnr R. Olivier (regs).
Die volgende persone (in geen spesifieke volgorde) het die opleiding bygewoon: (Eden) mnre A. Cupido, E. Laws, M. du Plessis, G. Sinkfontein, D. Krohn, J. Klaas, K. Jafta en G. Fourie. (Wes-Kaap Provinsie) mnre L. Strydom, D. Oosthuizen, T. Plaatjies, T. van der Walt, N. Bezuidenhout, (Sentraal-Karoo) mnre J.Telles en E. Appies, met die fasiliteer, mnr R. Olivier (regs).

Dié twee-dae opleidingsessie het op 5 en 6 Augustus 2015 by die hoof-satelitietstasie van Eden se Paaie Departement in George plaasgevind en verteenwoordigers van Provinsie en Sentraal-Karoo Distriksmunisipaliteit het ook daarby baatgevind.  Die opleiding het ten doel om persone wat met swaarvoertuie asook met sleepwaens werk, se kennis te verbreed en hulle ook aan veiliger metodes bloot te stel.

Mnr Rodney Olivier het die fasilitering behartig. Mnr Japie Strydom (Assistent Bestuurder: Paaie) het die opening gedoen en almal sterkte toegewens.

Die volgende aspekte was gedek: die omvang van permitte, grootte van vragte, konsepte, veilige hantering van vrag en werktuie, bestuursmetodes, omstandighede van grondpaaie vs teerpaaie, gebruik van ratte en remme, hantering van gereedskap en bevoegdheid, hantering van materiaal op werktuie, die verwydering van gruis, modder en los items op werktuie wat vervoer word, asook die begeleiding daarvan en toepaslike wetweging bv. Verkeersregulasies.  Na afloop van die teorie, was deelnemers getaak om ‘n vrag voor te berei wat vervoer moes word op ‘n ongemaklike teer- en gruispad.

Mnr Reginald Salmons, Eden Distriksmunisipaliteit se Opleidingskoördineerder het bevestig dat Provinsie die opleiding heeltemal gratis aanbied en het verder genoem:  “Hiérdie program was die eerste van vele wat nog in die toekoms aangebied sal word om ons Paaie in goeie toestand hou”. Die Opleidings Afdeling wil ‘n spesiale woord van dank aan me. Bernadene Prinsloo (Administrateur: Paaie) gee vir haar bydrae met betrekking tot die ondersteuning en logistieke reëlings.

Eden coordinates Roads training – “The first of many”

Roads personnel from the Eden District Municipality’s knowledge were recently refreshed after they attended a two day Mechanical Horse and Trailer training programme that was presented by the Western Cape Department of Transport and Public Works.

The following persons (in no specific order) attended the training session:  (Eden) messrs A. Cupido, E. Laws, M. du Plessis, G. Sinkfontein, D. Krohn, J. Klaas, K. Jafta en G. Fourie. (Western Cape Province) messrs L. Strydom, D. Oosthuizen, T. Plaatjies, T. van der Walt, N. Bezuidenhout and (Central Karoo) messrs J. Telles and E. Appies, with the facilitator, Mr R Olivier (right)
The following persons (in no specific order) attended the training session: (Eden) messrs A. Cupido, E. Laws, M. du Plessis, G. Sinkfontein, D. Krohn, J. Klaas, K. Jafta en G. Fourie. (Western Cape Province) messrs L. Strydom, D. Oosthuizen, T. Plaatjies, T. van der Walt, N. Bezuidenhout and (Central Karoo) messrs J. Telles and E. Appies, with the facilitator, Mr R Olivier (right)

The two day training session was conducted at the main-satellite station of Eden District Municipality’s Roads Department in George and representatives from Province and Central Karoo also benefitted from the programme. The purpose of the training was to expose and equip the employees that work with horse and trailers with the necessary skills and safety tips.

Mr Rodney Olivier facilitated the session over both days – 5 and 6 August 2015. Mr Japie Strydom (Assistant Manager: Roads) opened the training and wished everyone good luck.

The following aspects were covered:  permits, volume of loads, concepts, safe handling of loads and vehicles, driving methods, conditions of gravel vs. tar roads, the use of gears and brakes, handling of tools and competency, handling of material on the vehicles, removal of gravel, mud and loose items on vehicles that are transported, as well as the escorting thereof and relevant legislation e.g. Traffic Regulations.

Subsequently to the theoretical part, the participants were tasked to prepare a load for transportation on a tar- and gravel road that was in a poor condition.

Eden District Municipality’s Training Coördinator, Mr Reginald Salmons, confirmed that the training was presented by Province at no cost and further said:  “This programme was the first of many more to be conducted in future”. The Training Section wishes to extend a special word of thanks to Ms Bernadene Prinsloo (Administrator: Roads) that assisted greatly with the arrangements and logistics.

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →