Lease to manage & operate De Hoek Mountain Resort & Calitzdorp Spa

Notice is hereby given in terms of the Local Government: Municipal Finance Management Act (No 56 of 2003), read with the Municipal Asset Transfer Regulations (R878 of 2008), the Promotion of Administrative Justice Act (No 3 of 2000) as well as the Local Government: Municipal Systems Act (No 32 of 2000) that the Council of the Garden Route District Municipality in terms of Resolution H.2 intends to enter into a long-term lease agreement (50 years) with LEN24 (Pty) Ltd to manage and operate De Hoek Mountain Resort and Calitzdorp Spa.

The lease agreement is the cornerstone of a key social-entrepreneurial venture which will have an immense socio economic and environmental impact on the region. The lease will attract a multi-million rand investment into the local economy, boosting job creation and reducing unemployment, investment in relevant and quality skills development which increases employee earnings, an investment in green technology at the resorts including solar energy and water desalination plants which will be integrated with municipal pipelines, thus bringing water security to the Kannaland Municipality. The district will attract fiscal revenues from tourism and hospitality generated from the resorts.

The resorts will be developed to include Uber Chalets, Luxury Chalets, Deluxe Chalets, Golf Course, Restaurant, Clinic, Staff/Management Chalets, Kids Playground, Virtual Reality Arcade, New Parking Area for Guests and, Resort Golf Carts and Busses, Water Management and Desalination plant, Railway System and Trains for Kids and Adults to view resort attractions, Beauty and Health Spa Building and Facilities, Walkways to chalets, New Roads for access to Chalets, Bird Sanctuary, Create a Lake, re-introduction of ecologically friendly flora and fauna and future developments to enhance the resort as required

The Applicant will also be responsible for all the costs involved. The property is, in terms of the provisions of section 14 of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act 56 of 2003) not required for the purposes of providing minimum basic municipal services.

Any comments and/or objections to the proposed long-term lease, with your reasons for such objection(s), must be submitted in writing and addressed to: The Municipal Manager, Garden Route District Municipality, P O Box 12, George, 6530, by no later than Monday, 20 May 2019.

Any comments and/or objections which are received after the abovementioned closing date, may possibly not be taken into consideration. In terms of section 21(4) of the Systems Act, notice is hereby given that people who cannot write, may approach the Economic Development Department during office hours, where a member of staff will assist them in converting their comments or objections in writing.

Any enquiries may be directed to Mr L Menze, Planning & Economic Development, at telephone number (044) 803 1398 or email properties@grdm.gov.za.

Notice Number: 46/2019

MONDE STRATU

MUNICIPAL MANAGER


 VOORGESTELDE LANG-TERMYN HUUROOREENKOMS OM DIE MUNISIPALITEIT SE OORDE (CALITZDORP SPA EN DE HOEK MOUNTAIN RESORT) TE BESTUUR

Kennis geskied hiermee in terme van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur (Nr 56 van 2003) saamgelees met die Bate-oordragregulasies (R878 van 2008), die Wet op Bevordering van Administratiewe Geregtigheid (Nr 3 van 2000) en die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (Nr 32 van 2000), dat die Raad van Garden Route Distriksmunisipaliteit, in terme van Raadsbesluit H.2, van voorneme is om die oorde (Calitzdorp Spa en De Hoek) aan LEN 24 (Bpk) Edms op ‘n lang-termyn (50 jaar) te verhuur.

Die huur sal ‘n multi-miljoen rand belegging in die plaaslike ekonomie teweegbring; belegging in kwaliteit bekwaamhede wat werkskepping sal vermeerder en sodoende help met werkloosheid in die area; belegging in groen tegnologie by die oorde insluitende sonkrag en ontsouting wat water sekuriteit vir Kannaland Munisipaliteit sal meebring.

Die distrik sal inkomste genereer deur toerisme en gasvryheid van die oorde.

Die oord sal ontwikkel word om ‘n verskeidenheid akkomodasie komplekse in te sluit, ‘n golfbaan, restaurant, kliniek, akkomodasie vir personeel, kinders speelgrond, virtueel realiteit arkade, nuwe parkeerarea vir gaste, golfkar en –busse; water bestuur en Ontsoutingsaanleg; trein sisteem asook treine vir kinders en ouers om die besienswaardighede van die kompleks te aanskou, gesondheid en skoonheidskliniek, nuwe toegangspaaie na chalets, voëlreservaat, her-instelling van ekologiese vriendelike plantegroei en dierewȇreld, sowel as toekomstige ontwikkelinge om die oord te versterk, soos benodig.

Die aansoeker sal ook verantwoordelik wees vir al die betrokke kostes. Die eiendom word, ingevolge die bepalings van artikel 14 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuurs Wet, 2003 (Wet 56 van 2003), nie benodig vir die doeleindes vir die verskaffing van minimum basiese munisipale dienste nie

Enige kommentaar en/of besware ten opsigte van die beoogde lang-termyn huur, met u redes vir die beswaar, moet skriftelik ingedien word by die volgende adres: Die Munisipale Bestuurder, Garden Route Distriksmunisipaliteit, Posbus 12, George, 6530 teen nie later as Maandag, 20 Mei 2019.

Enige kommentaar en/of besware wat na die voorgemelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie. In terme van artikel 21(4) van die Stelselswet, word kennis hiermee gegee dat diegene wat nie kan skryf nie, die Beplannings- en Ekonomiese Departement kan nader gedurende kantoor-ure, waar ‘n lid van die personeel die persoon sal help om hul kommentaar/besware op skrif te plaas.

Enige navrae kan gerig word aan mnr L Menze, by telefoon-nommer (044) 803 1398 of epos properties@grdm.gov.za.

Kennisgewing: 46/2019

MONDE STRATU

MUNISIPALE BESTUURDER

Share Button

About southcapenet

Adding value to my domain hosting and online advertising services.
View all posts by southcapenet →